PEPANGGIHAN KAPISAN “PADHA TANGIA LAN MELEKA!”

Tujuan

Umat bisa nggoleki lan naliti, apa pangandele wus bisa ndayani dhiri pribadi lan masyarakat sakiwa tengene nemokake urip kang anyar

Sarining Sarasehan

Swasana kang nyaman, aman lan tentrem mesti dadi idham-idhamane sapa bae. Ana sing nggambarake swasana mangkono iku kaya dene wong sing lagi turu kepati, ora ngerti apa kang kelakon ing kiwa tengene. Swasana kaya mangkene iki bisa gawe kita kelenan. Urip dadi mandheg wegah tumandang mbudidaya kang luwih becik malah bisa kelakon awake dhewe kandha,”ngene bae wis cukup”.

Pitakonan tumrap kita, umat katolik: Apa ngene bae wus cukup? Pasamuan Suci kudu tansah wani mawas dhiri supaya tanggap marang owah-owahaning zaman supaya urip kita tansah bisa trep lan cocok ngadhepi zaman kang beda-beda kahanane. Pangandel marang Sang Kristus kudu tansah ngrembaka lan mekar, nduweni bobot kang bisa diendelake ya kanggo Pasamuan Suci lan masyarakat. Awake dhewe nyadari manawa kita ngugemi pangandel ing zaman teknologi informasi kang sarwa cepet. Tindak-tanduking umat manungsa wus beda adoh karo zaman-zaman kapungkur.

Mula ayo padha mawas dhiri supaya urip kita ora mung mandheg ing dhiri pribadi. Kita kudu wani gumregah, melek aja nganti kelenan. Sarana mangkono muga kita kabeh, luwih-luwih umat katolik uga wani mbudidaya urip kang anyar kang luwih maju.

A. Pambuka

1. Kidung pambuka

Pemandu prayogi milih kidungan ingkang saged nggigah semangat pepanggihan ingkang laras kaliyan tmaning pepanggihan.

2. Sembahyang Pambuka

Sadremi conto ingkang saged dipune”wahi utawi dipun tambahi lan cocok kaliyan kawontenan lingkungan.

Allah ingkang Mahamirah lan Mahatresna kawulanga kawula supados kawula tansah mbudidaya amrih pangandel kawula sangsaya kiyat lan ngrembaka ngadhepi tantanganing zaman ingkang maneka warni punika. Mugi karana paseksenipun umat katolik, gesanging umat lan masyarakat saged dados tepa tuladha ingkang ndayani lan migunani. Lantaran Gusti Yesus Kristus Pangeran kawula ingkang nunggil kaliyan Hyang Rama lan Hyang Roh Suci, gesang lan mengku keprabon sapunika sarta ing salami-laminipun. Amin

3. Nyumet lilin Korona

P: Dhuh Gusti, paringa pepadhang dhateng umat Dalem mawi cahyaning sih Dalem.

U: Mugi kawula dadosa pepadhang tumrap sesami.

P: Dhuh Rama ingkang Mahawelas mugi karsaa ngatingalaken welas asih Dalem dhateng para abdi ingkang ngantu-antu cahyaning gesang sejati. Kaurupna pangajeng-ajeng kawula ingkang ngantu-antu rawuhipun Putra Dalem. Kados dene sumunaring cahya lilin ingkang sangsaya manther punika mugi kawula pinadhangan dening Sang Kristus ingkang rawuh ing pribadi kawula. Mugi kawula dados umat ingkang tansah guyub-rukun ingkang saged ndayani lan migunani kangge gesang ing tengahing masyarakat. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula.

U: Amin

4. Cecala pepanggihan

Ibu, Bapak lan para kadang kinasih, ing pepanggihan punika kita kaajak nalitilan mawas dhiri, punapa pangandel kita sampun njalari kita ngrasuk gesang ingkang enggal? Ing kalodhangan punika kita saged nglelimbang, punapa lingkungan kita sampun dados pakempalan ingkang ndayani lan migunani, dados tepa tuladha lan cont gesang ingkang langkung sae? Punapa kosok wangsulipun lingkungan kita namung amem kemawon?

B. Inspirasi

1. Apresiasi dhiri lan lingkungan

Paus Fransiskus paring pitedah:

“Aja nganti lali manawa kita iki mlaku maju. Dadia ragi kang becik ana ing madyaning urip. Ing Kitab Suci dingandikakake, kita iki dudu umat sing mlaku mundur ananging mlaku maju. Yen kita mlaku mundur, kita iki dudu umat katolik. Dadi wong katolik tegese wani nyawang apa kang ana ing ngarep. Iku ngemu teges manawa kita iki kautus cMning Gusti. Mula saka iku kita tetep kudu semangat, tansah ngener marang apa kang ana ingarep kanthi kebak ing pangarep-arep. Hyang Roh Suci njurung kita supaya tansah maju. Ana rong prakara wigati kang kudu dilelimbang, sepisan kepiye awake dhewe ngugemi Sakram&I, Baptis kang wus padha daktampa kanggo urip pribadi lan uga ana ing msyarakat. Kapindo, kita kaajak awewarta lan awHi paseksn bab piwucal Dalem Sang Kristus marang sapa bae.

Pitakonan kanggo Apresiasi

Mula ayo padha mawas dhiri pribadi lan uga urip bebarengan kita minangka Pasamuan Suci.

Kanggo evaluasi dhiri pribadi lan lingkungan bisa nganggo cara iki. (Ni,ngali halaman sakteruse)

Nengeri mawa tandha (V) ing kolom. Pemandu kasuwun saged damel rekapan hasilipun lan nglebetaken wonten Scan QR Code punika kagem masukan ing Keuskupan.

Hasil rekapan ugi saged dipun biji kanthi pathokan kados punika:

a. Aktif: skor 6
b. Biasa saja: skor 3
c. Kurang: skor 0

No Pernyataan dan Refleksi Penilaian komunitas*
Aktif Biasa Saja Kurang
1 Apakah sejauh ini, lingkungan aktif dalam kegiatan baik internal Menggereja maupun Sosial Kemasyarakatan
2 Apakah sejauh ini, lingkungan aktif dalam kegiatan internal mengembangkan iman yang cerdas dan tangguh dalam rupa dan cara apapun
3 Apakah sejauh ini, lingkungan aktif dalam menggiatkan dan membantu perkembangan rasa saling memiliki, rasa guyub dan rasa kebersamaan (handarbeni)
4 Apakah sejauh ini, lingkungan aktif dalam kegiatan membantu orang yang membutuhkan bantuan material, baik warga lingkungan maupun masyarakat umum sekitar.
5 Apakah sejauh ini, lingkungan aktif dalam kegiatan menjaga rasa kebangsaan, rasa persaudaraan, dan toleransi dengan masyarakat sekitar.
6 Apakah sejauh ini, lingkungan aktif dalam kegiatan sosial pemberdayaan, baik ekonomi atau budaya yang berdampak bagi masyarakat umum sekitar.

Mila menawi dipun jumlah, skor paling inggil 36, rentang biji kados punika:

a. Skor 30 – 36, lingkungan katingal tanda-tanda BERDAYA
b. Skor 18 – 29, lingkungan katingal tanda-tanda BIASA SAJA
c. Skor 0 – 17, lingkungan katingal tanda-tanda LEMAH, KURANG BERSEMANGAT.

2. Pitakon kanggo panglimbang

a. Sawuse ngerti kahanan lingkungan, punapa pamanggih bapak ibu?
b. Punapa kemawon ingkang sampun kapisungsungaken saking bapak ibu dhateng lingkungan supados lingkungan sangsaya ngrembaka?

C. Panglimbang Kateketis lan Bundelaning Piwulang

1. Kitab Suci

Pethikan Kitab Suci (Roma 13: 11-14a)

Prakara iki kudu koktindakake, amarga kowe mangerti kaanane wektu saiki, yaiku wus tekan wancine kowe tangi saka anggonmu turu. Awit saiki wektu kang kanggo nylametake kita wus saya cedhak, katimbang nalika kita dadi wong pracaya.

Wektune wis lingsir wengi, wis meh raina. Mulane ayo kita padha ngrucat sakehing panggawe kang peteng, sarta sikep gegamaning pepadhang!

Ayo kita padha urip kang patut, kaya ing wayah awan, aja padha nguja memangan lan mendem-mendeman; aja padha laku jina lan ngumbar hawa-napsu; aja padha tukar padu lan kumeren. Nanging padha ngrasuka Gusti Yesus Kristus lan aja nuruti watak kang asipat daging kanggo ngumbar pepenginane.

2. Bundelaning Sarasehan

  • Waosan Roma 13:11-14a ngajak kita kabeh supaya nduweni semangat anyar. Kanthi semangat anyar iku awake dhewe kagugah supaya urip kita iki ndayani lan migunani kanggo kemajuaning dhiri pribadi lan masyarakat.
  • Wus titi mangsane kita kudu wani gumregah supaya urip kita, lingkungan kita ora mung amem bae nanging bisa ngatonake urip kang makantar-kantar ngenerake marang kang ana ing ngarep kang bakal kagayuh bebarengan.
  • Mobah mosiking lingkungan ora mung gumatung wong-wong tertemtu ananging gumantung saka umat lingkungan kabeh. Yen kabeh bisa sayuk rukun gotong royong mbudidaya amrih becike lan majuning lingkungan, awake dhewe percaya manawa lingkungan mengkone bisa bakal urip, guyub lan maju, bisa dadi conto trumrap masyarakat sakiwa tengene.

 

D. Mbangun Niyat lan Panutup

1. Ngresepake wosing sarashan

Wening sawetara (5-10 menit)

Daya urip anyar apa kang wus kawujud ing dhiri pribadi? Apa uripku wis bisa dadi dayaning urip kang ndayani lan migunani ing tengahing masyarakat? Ayo padha nyuwun muga Hyang Roh Suci paring pepadhang lan tuntunan luwih-luwih ing mangsa adven iki.

Pemandu ngajak umat ngaturake Sembahyangan Umat. Prayoga yen Pemandu mbuka Sembahyangan iki sabanjure katerusake dening umat kang rawuh. Ujub Sembahyangan Umat kalarasake karo isining sarasehan.

Sarampunge Sembahyangan Umat bisa diadani kolkte banjur katutup kanthi sembahyang Rama Kawula.

2. Sembahyang panutup

Rama ingkang Mahaagung, kawula munjuk sembah nuwun awit karana tuntunan lan pangreksa Dalem, kawula saged caos paseksen wonten ing tengahing masyarakat. Kawula ugi munjuk sernbah nuwun awit karana Hyang Roh Suci ingkang kaparingaken dhateng kawula, Panjenengan Dalem paring kawilujengan tumrap kawula. Karentahana kawula mawi sih Dalem supados kawula sangsaya saged ngrasuk gesang enggal ingkang saged ndayani lan migunani tumrap sesami lan masyarakat kawula. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin.

3. Kidung Penutup

Saged kapilih kidungan perutusan ingkang laras kaliyan tema pepanggihan.

Download Panduan Adven 2019

2 thoughts on “PEPANGGIHAN KAPISAN “PADHA TANGIA LAN MELEKA!”

Leave a Reply